آریانام

نخستین بار که در تاریخ ایران از نام ایران یاد می شود سخن آرین گاه نویس یونانی است که  درباره ی خاور ایران سخن از مرز سرزمین آریانام می گوید.این که چرا داریوش از ایران نامی نمی برد شاید برای این است که سرزمینی که او بران فرمان می راند بسیار فراتر از ایران بوده است.باری پس باید چنین نتیجه گرفت که آریاییانی که به ایران آمدند آنرا ایران نام نهادند و مردمی که درین سرزمین پهناور ساکن شده بودند یکدیگر را خودی می دانستند. 

/ 0 نظر / 22 بازدید